แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 7

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   6 พ.ค. 64 191
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   1 ต.ค. 63 118
การจัดตั้งศูนย์การรับร้องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   5 ม.ค. 61 106