กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


นายเล่ง ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 083-5436789


พ.จ.ท.ศิวกร วงศ์พิสิษฐิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 085-5460908


นายไกรษร เพริศแก้ว
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 0960146292


นางสุภาวดี โพธิ์ไทร
ครู
เบอร์โทร : 081-2826613


อรุณี สมศรี
ครู
เบอร์โทร : 061-1713878


นางพัทยา ชนะเคน
ครู
เบอร์โทร : 099-9722840


นางสาววรรณตรี หาดี
ครู
เบอร์โทร : 062-3232433


นางอาลอน จันทร์ตรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 081-9553706


นางเกศรา รัตนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 098-1361332


นางจันทร์หอม บุญแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 098-1456695


นางสุพัฒตรา เข็มพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 095-8823324


นางสาวดวงเนตร เข็มพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 087-1096451


นางสาวพัชรินทร์ เข็มพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 098-2083525


นางสาวธิดารัตน์ มูลอุดม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0871096451


นางสาวเพ็ญประภา หมายมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 089-5927825


นางสาวปราณี เสน่ห์พูด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0895927825