E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ช่วงถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร) 29 ก.ย. 65
เหมาบริการคนงานธุรการ ประจำกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 ก.ย. 65
เหมาบริการคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 26 ก.ย. 65
ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดบรรจุ ๑๘.๙๐ ลิตรต่อถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีย่อ -ขยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานธุรการและเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดีหมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนายฉลวย ทำเทดี-รอบดอนปู่ตา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนางตุ้ม คุ้มผล-ฝายน้ำล้น) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดีหมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนายฉลวย ทำเทดี-รอบดอนปู่ตา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนางตุ้ม คุ้มผล-ฝายน้ำล้น) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนางตุ้ม คุ้มผล-ฝายน้ำล้น) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดีหมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนายฉลวย ทำเทดี-รอบดอนปู่ตา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 65
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 65
ปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดีหมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนายฉลวย ทำเทดี-รอบดอนปู่ตา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร 13 ก.ย. 65
ปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก (สายบ้านนางตุ้ม คุ้มผล-ฝายน้ำล้น) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 13 ก.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลุกรังบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ - ถึงสามแยกวัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ ๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ ๑๕ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ( เส้นเหนือบ้านสามแยกถนนหนองแสง -สวาท ไปถึงบ้านนางอำพร เนินทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ช่วงถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร 12 ก.ย. 65
จ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คครบระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๗๙๘๑ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายหนองแสง - สวาท ทางเข้านาดี - หนองแข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 65
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านนายสมัย วังมา ไปข้างวัดบ้านหนองชุม หมู่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 65