กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางธัญพัฒน์ ใหมมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 099-5302595


นางทิพวรรณ แก้วหาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 085-6360244


นางวิวาห์พร ทิมินกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 065-2654210


นายวิลาศ หวังอาษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0881216568


นางสาวพิชญากร มูลอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 093-3868594


นายธุวานนท์ ใหมมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 086-2457435


นายกังวาล ขยันหา
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 092-9922562


นางสาวภัทรธัญดา มูลอุดม
พนักงานจ้างตามโครงการ
เบอร์โทร : 096-9910549


นางศิริพรรณ เกื้อกูล
พนักงานจ้างตามโครงการ
เบอร์โทร : 084-8368142