ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 6 มิ.ย. 65 69
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2565 5 พ.ค. 65 81
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) 2 พ.ค. 65 74
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 5 เม.ย. 65 113
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) 5 เม.ย. 65 118
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๒ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๕ 4 เม.ย. 65 115
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด – ไปบ้านดงสวาง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 65 111
ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2 มี.ค. 65 133
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 2 ก.พ. 65 95
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๑ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 11 ม.ค. 65 162
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 11 ม.ค. 65 161
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 9 ธ.ค. 64 181
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 2 พ.ย. 64 86
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ต.ค. 64 51
ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564 7 ต.ค. 64 185
ประกาศผู้ชนะการจักซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 7 ต.ค. 64 180
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 3 ก.ย. 64 231
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 64 302
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 2 มิ.ย. 64 220
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 7 เม.ย. 64 257
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 2 เม.ย. 64 348
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 1 เม.ย. 64 70
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564 16 ก.พ. 64 278
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 14 ม.ค. 64 355
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 64 73
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๑(เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 5 ม.ค. 64 253
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 63 75
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 2 พ.ย. 63 71
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 15 ต.ค. 63 272
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 15 ต.ค. 63 303