ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ก.ค. 65 58
การส่งรายงานข้อมูลงบแสดงผลการดำเนินงานหรือจ่ายจากเงินรายรับ(ไตรมาสที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 ก.ค. 65 52
เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาร 7 มิ.ย. 65 78
ข้อบัญญัติเรื่อวการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 7 มิ.ย. 65 77
ข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 7 มิ.ย. 65 76
ข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ. 2564 7 มิ.ย. 65 70
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 7 มิ.ย. 65 69
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 56
ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2564 7 มิ.ย. 65 66
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการน้ำเสียในอาคาร 7 มิ.ย. 65 49
ขอเชิญประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 26 พ.ค. 65 71
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่มาติดต่อราชการทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ 24 พ.ค. 65 48
เกษตรกรไทยยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา 12 พ.ค. 65 74
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 19 เม.ย. 65 83
การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย เป็นไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) 19 เม.ย. 65 84
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 28 มี.ค. 65 111
ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 ก.พ. 65 127
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2565 28 ก.พ. 65 127
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.พ. 65 110
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 14 ก.พ. 65 119
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ 10 ก.พ. 65 124
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 10 ก.พ. 65 119
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ก.พ. 65 200
การส่งรายงานข้อมูลงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ม.ค. 65 132
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.โคกนาโก 8 ต.ค. 64 299
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 8 ต.ค. 64 66
ประชมสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ปี2565 7 ต.ค. 64 228
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 6 ต.ค. 64 206
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 เม.ย. 64 367
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกนาโก 7 เม.ย. 64 246