การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 8

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ข้อมูลพื้นฐาน   
 
             O1 โครงสร้าง                              /pagelist-64.html                           
 
             02  ข้อมูลผู้บริหาร                        /position-1.html                            
 
             03  อำนาจหน้าที่                          /pagelist-42.html                           
 
 
            O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                        
                   /pagelist-66.html ยุทธศาสตร์                                                       
                  /file27.html แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                          
                  /file28.html แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                      
                  /file29.html แผนการอัตรากำลัง                                                      
                  /file32.html รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
                  /file33.html รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง               
 
           O5 ข้อมูลการติดต่อ                         /pagelist-27.html                        
 
           06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                    /page-22.html   /pagelist-26.htm            

 
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์    
 
         O7 ข่าวประชาสัมพันธ์                   
                /newsboard-1.html             
                /newsboard-2.html             
               /newsboard-3.html              

 
 
 
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   
 
          O8 Q&A                  https://www.facebook.com/koknago.go.th/              
 
         09  Social Network                  https://www.facebook.com/koknago.go.th/           
 
 
 
 
   แผนการดำเนินงานประจำปี  

 
           O10 แผนการดำเนินงานประจำปี      /file1.html                   
 
           O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน                  /file2.html              
 
           O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี               /file3.html                  
 
 
 
 
   การปฏิบัติงาน  
 
               O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  /file4.html                            
 
 
   การให้บริการ   
 
          O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                    /file5.html                  
 
          015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                          /file6.html                  
 
          O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                /file7.html             
 
          017 E-Service                          /page-35.html                    
    
                    

 
 
 
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      
 
         O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                /file8.html                 
 
         O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   /file9.html               
 
         O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี            /file10.html              

 
 
 
       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
 
     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ          /file11.html         
 
     O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ          /newsboard-2.html                        
 
     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน          /file12.html
 
     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี          /file13.html                    
 
 
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
 
     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล         /file35.html                          
 
     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          /file22.html    
 
     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          /file14.html    
 
     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี          /file15.html     

 
 
 
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      
 
     O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     /file34.html           
 
     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          /contact.html               
 
     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี          /file16.html    

 
 
 
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
 
 
         O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น          https://www.facebook.com/koknago.go.th/                    
 
         O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม          https://www.facebook.com/koknago.go.th/              

 
 
 
       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร       
 
          O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร          /file37.html                   
 
          O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร          /file44.html                      
 
 
 
 
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
 
      O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี          /file17.html                 
 
      O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต          /file40.html        

 
 
 
 
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
 
          O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          /file41.html                          

 
 
 
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
 
          O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต          /file18.html                        
 
          O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน          /file19.html                
 
          O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี          /file20.html                      
 
 
 
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต     
 
     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน          /file21.html            
 
     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน          /file42.html              


 
View : 842