นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การมอบอำนาจให้กับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน   2 มิ.ย. 65 30
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ที่ 240/2565การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   5 พ.ค. 65 26
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 65 46
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)   31 มี.ค. 65 56
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   19 มิ.ย. 63 169
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนใน   6 พ.ย. 61 32