วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


วิสัยทัศน์

" เมืองน่าอยู่คู่เกษตรอินทรีย์  มีประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมประเพณี  มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน"


 


 
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 664