คำสั่ง


ออนไลน์ : 8

คำสั่ง วันที่ โหลด
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๔   9 ต.ค. 63 121
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๔   9 ต.ค. 63 131
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานภายในส่วนราชการ   17 มิ.ย. 63 187
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   24 เม.ย. 63 189
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลช่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   24 เม.ย. 63 113
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลช่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   24 เม.ย. 63 120
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   16 เม.ย. 63 216
ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนา   16 เม.ย. 63 341
การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกนาโก   12 พ.ย. 62 404
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกนาโก   12 พ.ย. 62 381
คำสั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน   13 ธ.ค. 60 126
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน   13 ธ.ค. 60 85