ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  มีระยะทางห่างจากอำเภอป่าติ้ว  10  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดยโสธร 38 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดิน สายยโสธร - อำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข  202
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  111  ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่  69,375  ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เป็นที่ราบสูง  ดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายมีลำน้ำที่สำคัญ  1  สาย  คือ  ลำเซบาย

ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลน้ำคำ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลนาหมอม้า  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลกำแมด  อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  16  หมู่บ้าน ประกอบด้วย.
1. บ้านดงสวาง                          หมู่ที่  1             นายขันตรี  คำมีสิทธิ์       เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
2. บ้านโคกกลาง             หมู่ที่  2             นายเสี้ยว  สีลาพันธ์        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3. บ้านนาดี                    หมู่ที่  3             นายสมหมาย  มาสกุล     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
4. บ้านโคกนาโก             หมู่ที่  4             นายอุทัย  นามสุวรรณ     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
5. บ้านหนองแข้              หมู่ที่  5             นายสมพงษ์  อินอ่อน      กำนัน
6. บ้านหนองชุม             หมู่ที่  6             นายกอบเดช  บุตรพรม    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
7. บ้านโคกสะอาด          หมู่ที่  7             นายเรืองชัย  เพริศแก้ว     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
8. บ้านหนองสำโรง         หมู่ที่  8             นายทวี   คำดาว             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
9. บ้านคำกลาง              หมู่ที่  9             นายสมพงษ์  ชื่นบาน      เป็นผู้ใหญ่บ้าน
10. บ้านโคกสุวรรณ        หมู่ที่  10           นายขุนทอง  ทองทิพย์     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
11. บ้านใหม่สามัคคีธรรม  หมู่ที่  11         นายอุรัย  ขันเงิน             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
12. บ้านโคกนาโก           หมู่ที่  12           นายดาว  เส้นเศษ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
13. บ้านหนองแข้            หมู่ที่  13           นายอุทัย  โคตรสิงห์        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
14. บ้านใหม่ชัยพร          หมู่ที่  14           นายเอนก  งิ้วลาย           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
15. บ้านหนองชุม           หมู่ที่  15           นายทองดี  เด่นดวง         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
16. บ้านอ่างทอง            หมู่ที่  16           นายประสิทธิ์  สว่างวงษ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประกอบด้วยจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,505 ครัวเรือน      แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1. บ้านดงสวาง                          หมู่ที่ 1              จำนวน  119      ครัวเรือน                                   
2. บ้านโคกกลาง             หมู่ที่  2             จำนวน  152      ครัวเรือน
3. บ้านนาดี                    หมู่ที่  3             จำนวน  215      ครัวเรือน
4. บ้านโคกนาโก             หมู่ที่  4             จำนวน  188      ครัวเรือน
5. บ้านหนองแข้              หมู่ที่  5             จำนวน  210      ครัวเรือน
6. บ้านหนองชุม             หมู่ที่  6             จำนวน  246      ครัวเรือน
7. บ้านโคกสะอาด          หมู่ที่  7             จำนวน  177      ครัวเรือน
8. บ้านหนองสำโรง         หมู่ที่  8             จำนวน  157      ครัวเรือน
9. บ้านคำกลาง              หมู่ที่  9             จำนวน  172      ครัวเรือน
10. บ้านโคกสุวรรณ        หมู่ที่  10           จำนวน  124      ครัวเรือน
11. บ้านใหม่สามัคคีธรรม  หมู่ที่  11         จำนวน  130      ครัวเรือน
12. บ้านโคกนาโก           หมู่ที่  12           จำนวน  202      ครัวเรือน
13. บ้านหนองแข้            หมู่ที่  13           จำนวน  203      ครัวเรือน
14. บ้านใหม่ชัยพร          หมู่ที่  14           จำนวน  55        ครัวเรือน
15. บ้านหนองชุม           หมู่ที่  15           จำนวน  126      ครัวเรือน
16. บ้านอ่างทอง            หมู่ที่  16           จำนวน  68        ครัวเรือน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประกอบด้วยประชากรทั้งสิ้น  8,486  คน แยกเป็น       ชาย  4,308  คน  หญิง  4,178  คน  โดยแยกตามหมู่บ้านดังนี้
1. บ้านดงสวาง                          หมู่ที่ 1    รวม 374  คน แยกเป็น ชาย  198  คน  หญิง  176  คน     
2. บ้านโคกกลาง             หมู่ที่  2   รวม 535  คน แยกเป็น ชาย  276  คน  หญิง  259  คน     
3. บ้านนาดี                    หมู่ที่  3   รวม 747  คน แยกเป็น ชาย  373  คน  หญิง  374  คน     
4. บ้านโคกนาโก             หมู่ที่  4   รวม 591  คน แยกเป็น ชาย  289  คน  หญิง  302  คน     
5. บ้านหนองแข้              หมู่ที่  5   รวม 636  คน แยกเป็น ชาย  319  คน  หญิง  317  คน     
6. บ้านหนองชุม             หมู่ที่  6   รวม 832  คน แยกเป็น ชาย  397  คน  หญิง  435  คน     
7. บ้านโคกสะอาด          หมู่ที่  7   รวม 631  คน แยกเป็น ชาย  326  คน  หญิง  305  คน     
8. บ้านหนองสำโรง         หมู่ที่  8   รวม 607  คน แยกเป็น ชาย  309  คน  หญิง  298  คน     
9. บ้านคำกลาง              หมู่ที่  9   รวม 593  คน แยกเป็น ชาย  292  คน  หญิง  301  คน
10. บ้านโคกสุวรรณ        หมู่ที่  10 รวม 454  คน แยกเป็น ชาย  244  คน  หญิง  210  คน
11. บ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ 11 รวม 470  คน แยกเป็น ชาย  251  คน  หญิง  219  คน
12. บ้านโคกนาโก           หมู่ที่  12 รวม 641  คน แยกเป็น ชาย  343  คน  หญิง  298  คน
13. บ้านหนองแข้            หมู่ที่  13 รวม 636  คน แยกเป็น ชาย  306  คน  หญิง  330  คน
14. บ้านใหม่ชัยพร          หมู่ที่  14 รวม 127  คน แยกเป็น ชาย    63  คน  หญิง    64  คน
15. บ้านหนองชุม           หมู่ที่  15 รวม 419  คน แยกเป็น ชาย  219  คน  หญิง  200  คน
16. บ้านอ่างทอง            หมู่ที่  16 รวม 193  คน แยกเป็น ชาย  103  คน  หญิง    90  คน
(ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
 
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 1939